Trener Umiejętności Społecznych

Jestem certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych.

Posiadam uprawnia do prowadzenia treningów zgodnie z metodologią TUS SST. Pracuję  z osobami przejawiającymi dysfunkcje w sferze społecznej - z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zespołem Downa), z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (tu również z zespołem Aspergera, Autyzm) oraz z zaburzeniami psychicznymi. Pracuję także z dziećmi, młodzieżą wykazującymi problemy wychowawcze oraz z osobami długotrwale bezrobotnymi.